бүртгүүлэх

WEB PUBLISHING

HTML,CSS үндсэн ойлголтуудыг зааж тэдгээр нь хэрэглэгч талын цахим хуудсан дээр хэрхэн бичигддэг болохыг суралцан, түүнийгээ амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг заана.

 • Дунд шат

 • Нийт хугацаа

  5 долоо хоног

 • Хичээлийн цаг

  9:00AM-12:30PM

 • Хичээллэх өдрүүд

  Даваа- Баасан

Tанилцуулга

HTML,CSS үндсэн ойлголтуудыг зааж тэдгээр нь хэрэглэгч талын цахим хуудсан дээр хэрхэн бичигддэг болохыг суралцан, түүнийгээ амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг заана.

Шаардлага

Солонгос хэлний 5-р түвшинтэй. 16-аас дээш насны суралцах хүсэлтэй хүн бүхэн хамрагдах боломжтой.

WEB PUBLISHING

 • What is training and web development? Basics of the web Web History, the first web Web server, Web browser Work with the web
 • HTML? HTML and their differences Tag and write it Basic Tag Write the first web page
 • TAG? Text styling tags Line transfer tags Title tags
 • Practice Generate the first design page to use the text toggle tags, line transfer tags, title tagging tags
 • TAG? Marquee tag List tags Connection tag
 • Practice Create a marquee tag, list creation tags, and a link to create a link
 • CSS - Introducing CSS in the introduction, needs and elements, Insert CSS into HTML CSS rules and indicators Symmetric elements and classes
 • Practice Styling HTML with CSS 1
 • CSS Color and background attributes Font & text properties Blocks
 • Practice Styling HTML with CSS 2
 • CSS Margin, Padding, Border attributes Building block elements Absolute position
 • Practice Styling HTML with CSS 3
 • CSS Position property CSS List Layer
 • Practice Styling HTML with CSS 4 Styling HTML with CSS 5
 • JavaScript About Javascript Operations alert, confirm, prompt
 • JavaScript Condition Operator Loop operator Event
 • Jquery About jQuery Syntax Selector, Event
 • Jquery Methods /hide, show, fade, slide, animate, stop, callback
 • Jquery Html /get, set, add, remove, css/ jQuery CSS classes
 • Practice
 • About Bootstrap Layout
 • Content
 • Practice: Make Example Web Site
 • Components /badge, buttons, card/
 • Components /Carousel, Collapse, Dropdowns/
 • Components / Forms, List group, Modal/
 • Practice: Make Example Web Site
 • Utilities /Flex, Overflow, Position, text/
 • Utilities /Spacing, Sizing, Shadows, Embed, Display/
 • Utilities /Borders, Colors, Vertical align, Visibility/
 • Practice: Make Example Web Site

Бусад сургалтууд

Photoshop

Adobe Photoshop программын тухай, программын ерөнхий бүтэц.Хэрэглүүрийн цэсийг ашиглах, хэрэглүүрүүдийн үүрэг тэдгээрийг хэрхэн ашиглах аргачилалыг практикт хослуулсан сургалт.

 • Анхан шат

 • Нийт хугацаа

  1сар

 • Хичээлийн цаг

  18 : 00 - 20 : 00

 • Хичээллэх өдрүүд

  Мягмар, Пүрэв

ҮНДСЭН ХЭРЭГЛЭЭ

Компьютерийн үндсэн ойлголт, Windows үйлдлийн системд ажиллах, интернет орчинд ажиллах шинэ боломжууд, MS Office-ийн програмуудаас бичвэр боловсруулах, хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах, илтгэл тайлан боловсруулах зэрэгт түлхүү хэрэглэгддэг 3 програмын талаар практик суурилсан мэдлэг олгоно.

 • Анхан шат

 • Нийт хугацаа

  1сар

 • Хичээлийн цаг

  18 : 30 - 19 : 50

 • Хичээллэх өдрүүд

  Даваа, Лхагва, Баасан

JAVA

Програмчлалын үндсэн ойлголтуудыг зааж. Тэдгээр нь хэрхэн Жава хэл дээр бичигддэг болохыг суралцан, түүнийгээ амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг заана. Мөн нэмэлт САН - гуудтай танилцсанаар цаашид бие даан өргөжүүлэх боломж олгохыг зорино.

 • Дунд шат

 • Нийт хугацаа

  4 сар

 • Хичээлийн цаг

  10:00AM-12:30PM

 • Хичээллэх өдрүүд

  Даваа, Лхагва, Баасан