Бизнес инкубатор

Бизнес инкубатор

Тус сургалтын төвийн мэдээлэл технологийн мэргэжил олгох /Java хөгжүүлэгч ,Веб хөгжүүлэгч, Дизайн, Систем админстратор, Өгөдлийн сан болон Дизайнерийн анги/ сургалтанд хамрагдан амжилттай төгссөн төгсөгчдийг төсөл дээр ажлуулан ажлын байранд зуучлахын зэрэгцээ бизнес инкубатор орчинг бүрдүүлэн өгч монголын болон солонгосын зах зээл дээрх аутсорсингийн ажлуудад хамруулах зорилготой